Facebook Page - FVG Antwerp

Toelatingsvoorwaarden

Worden tot het Basic Studies toegelaten:

 1. de houders van een gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
 2. de houders van getuigschriften of diploma's behaald in buitenlandse inrichtingen voor hoger secundair onderwijs, die gelijkwaardig erkend zijn bij Koninklijk of Ministerieel besluit;
 3. personen, die op voorstel van de decaan van de FVG en bij beslissing van de Raad van Beheer, het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig geachte studies gevolgd hebben;
 4. personen, die met gunstig gevolg een toelatingsexamen afleggen ten overstaan van een examencommissie voorgedragen door de Faculteitsraad.

Worden tot A.D. toegelaten:

 1. de houders van het diploma van baccalaureaat in de vergelijkende godsdienstwetenschappen afgeleverd door de FVG
 2.  houders van kandidatuurs- of licentiaatsdiploma's of gelijkwaardige afgeleverd door instellingen andere dan de FVG, waarvan de Faculteitsraad, op advies van de decaan oordeelt dat ze toegang kunnen verlenen tot de A.D.-studies. Het decanaat kan, indien nodig, beslissen dat een aantal bijkomende proeven met succes dienen afgelegd.
  Wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot de studies leidend tot het bekomen van de Ph.D.-graad, wende men zich tot het decanaat.

Algemene voorwaarden:

 • De verleent geen studiebeurzen en komt niet tussenbeide in hun toekenning.
 • Buitenlandse studenten zijn allen extern. De huisvesting van de studenten wordt niet door de FVG voorzien.
 • Buitenlandse studenten worden aangenomen onder voorbehoud van inschrijving in het vreemdelingenregister.
 • Arbeidsbemiddeling behoort niet tot de taak van de FVG.
 • Aangezien de leerstof principieel één geheel vormt, is het bijwonen van alle colleges van de hoofdstam verplicht.
 • Vrijstellingen of afwijkingen op deze regel kunnen enkel, na grondige motivering, door de decaan toegestaan worden. Hetzelfde geldt voor eventuele vrijstelling van examens.
 • Artikel 2 van de Statuten van de FVG is ook toepasselijk op docenten en studenten. Elke docent en student is er bijgevolg toe gehouden zich steeds te gedragen in eerbied en verdraagzaamheid voor de diverse wereldbeschouwingen. Hij of zij zal zich bovendien onthouden van elke vorm van politieke propaganda en/of religieus proselitisme.
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links