Facebook Page - FVG Antwerp

Download FVG Antwerp Chinese version   Download Chinese version

Download FVG Antwerp Chinese version   Download English version

Download FVG Antwerp Chinese version   Download French version

Principeverklaring

Het huidige wereldgebeuren toont ons dagelijks het groeiende contact tussen de verschillende levensbeschouwingen en de uiteenlopende cultuurpatronen die door de religies en de filosofieën getekend zijn.
Wanneer, in het beste geval, de hoofdtrekken van die godsdiensten en levensbeschouwingen plusminus gekend zijn, toch staat de doorsnee intellectueel of homo religiosus meestal vreemd tegenover de dagelijkse praktijk en de expressies van die uiteenlopende vormen van geestelijk leven. Dit geeft aanleiding tot heel wat misverstanden en fricties.
Weliswaar wordt de godsdienstwetenschap als vak op academisch niveau bestudeerd. Het valt echter op dat universiteiten van confessionele oorsprong begrijpelijkerwijs de nadruk leggen op de eigen religie; daarbij worden dan de overige levensbeschouwingen belicht vanuit een eigen restrictieve en bewust of onbewust proselytische visie. In niet confessionele instituten zijn religieuze werken en/of verschijnselen voorwerpen van filologische of historische studie, maar nooit op het vlak van de mens en diens levenshouding.

Daarom organiseert de FVG op internationaal universitair vlak (KB 30.06.1980, art. 2) in dagcursussen lopende over vier jaar, de grondige studie van wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen. Hierbij worden ook, in de mate van het mogelijke, de z.g. 'lokale' of "primitieve" religies en de peri- en parareligieuze verschijnselen betrokken. Het unieke kenmerk van de FVG komt tot uiting in haar onderwijsproject.

Het is de bedoeling van de FVG :
Inzicht te verwerven in de veelheid van religies, wereld- en levensbeschouwingen zonder uitsluitsel en vooringenomenheid. Dit betekent:

  1. dat zij haar onderzoek niet beperkt tot de wereldgodsdiensten maar ook oog heeft voor kleinere religieuze groeperingen met lokale betekenis.
  2. dat zij zich onafhankelijk van elke ideologie opstelt in de overtuiging dat religies niet bestudeerd kunnen worden vanuit het gezichtspunt van één bepaalde religie.
  3. Om dit eigensoortig inzicht te verwerkelijken heeft zij een eigen methodiek ontwikkeld. Omwille van het belang van rechtstreeks contact met de godsdiensten en levensbeschouwingen, wordt ernaar gestreefd om onderwijs te geven door docenten die behoren tot de verschillende levensbeschouwingen zelf, die "van binnen uit" informatie kunnen verstrekken. Dit biedt een waarborg voor gelijkwaardigheid en pluralisme. Vanuit hun eigen religie en cultuur docerend, brengen zij naast kennisname van de theoretische lering ook inzicht bij in de praktische beleving. Zo concretiseren zij wat anders teveel een abstractie blijft. Dit "getuigenis" mag echter niet tot proselitisme leiden.
  4. Door elke levensbeschouwing en religie los van elkaar, als gelijklopende parallellen, te doceren, wordt er geen convergerend theologisch of filosofisch standpunt ingenomen; veeleer worden levensbeschouwingen en godsdiensten empirisch benaderd als een uiting van menselijke gedraging. In die zin kan ook de inhoud van theologie voorwerp worden van godsdienstwetenschappelijk onderzoek.
  5. Overeenkomstig haar benaming van "faculteit VOOR vergelijkende godsdienstwetenschappen", rekent zij de concrete, inhoudelijke vergelijking niet tot haar onderwijsdoelstellingen, door dit niet als een apart vak te doceren. Wél wil zij daartoe de student het nodige materiaal en instrumentarium aan de hand doen, zonder zelf van bovenaf het inhoudelijk vergelijkend aspect te verwetenschappelijken. Het zoeken naar overeenkomsten en verschillen is echter elementair voor de verwerking van de leerstof en draagt wezenlijk bij tot de vorming van de student die zich ook in het eigen anderszijn dient te verdiepen. Paradoksalerwijze leidt dit niet alleen tot een beter "begrip" van de ander maar ook tot een herontdekking en herwaardering van de eigen cultuur- en leefgewoonten. Zo verwerft de student een houding van "actieve tolerantie".
  6. Behalve onderwijsinstelling wil de faculteit ook een forum zijn, een plek van daadwerkelijke ontmoeting, waar mensen uit verschillende culturen samenkomen, vanuit eenzelfde ingesteldheid en aspiratie, namelijk elkaar te leren kennen.
    Aldus hoopt de faculteit mensen te bekwamen tot het voeren van een efficiënte interculturele en interreligieuze dialoog, die zich soepel kunnen aanpassen in diverse sociaal-culturele sectoren.
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links